GRC vann mål i tingsrätten

En förälder som arbetat som snickare genom ett bemanningsföretag inom byggbranschen
nekades nya uppdrag eftersom han varit föräldraledig på 20 procent.
Han stämde företaget med hjälp av juristerna på GRC i juni 2018.
Snickaren hade tidigare arbetat sextimmarsdagar och vill fortsätta med det för att kunna vara hemma med sitt barn.
Bemanningsföretaget ansåg inte att kunde bli aktuellt på grund av att uppdragsgivarna enbart efterfrågade snickare som kunde arbeta heltid.
Företaget gjorde inga försök att påverka uppdragsgivarna för att göra det möjligt för snickaren att nyttja sin rätt till föräldraledighet.
GRC:s jurister gjorde bedömningen att bemanningsföretagets agerande innebar ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen.
Tingsrätten gick på GRC:s linje och företaget dömdes till att betala 20 000 kronor i skadestånd.
– Domen är viktig för att synliggöra att arbetsgivare inte får missgynna anställda som vill vara föräldralediga.
De behöver också arbeta med aktiva åtgärder för att göra det möjligt för deras anställda att kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap, oavsett hur verksamheten ser ut, säger Carin Apelmo, jurist på GRC.
– Även byggbranschen som är mansdominerad behöver arbeta mer med det här.
Enligt vår klient är det ovanligt att anställda inom branschen går ner i arbetstid för att ta ut föräldraledighet.
Han upplever att det även hos andra arbetsgivare har varit svårt att få uppdrag på grund av detta.
Bemanningsföretag, där många har tillfälliga anställningskontrakt, omfattas av samma lagstiftning.
De kan inte slentrianmässigt hänvisa till att deras kunder vill ha personal som arbetar heltid utan att närmare undersöka möjliga alternativa lösningar.