De sju diskrimineringsgrunderna ur ett äldreperspektiv

De sju diskrimineringsgrunderna ur ett äldreperspektiv

GRC arbetar mellan åren 2018 och 2020 med projektet De sju diskrimineringsgrunderna ur ett äldreperspektiv.
Några frågeställningar är:

  • Hur kommer mina rättigheter att tillgodoses när jag är äldre?
  • Hur kan samhället förbereda sig på att tillgodose behov som kan uppstå när äldre, som kämpat för sina rättigheter under stora delar av sitt vuxna liv, på nytt behöver samhällets beskydd?
  • Hur ser beredskapen ut?
  • Hur nås enklast invånarna i Göteborgs stad och Västra Götlandsregionen med information om de alternativ som finns?

Projektet som helhet syftar till att skapa en jämlik, inkluderande och respektfull hälsa åt alla boende i Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. I förlängningen vill projektet verka för SIS – Swedish Standards Institute – kvalitetsstandard för äldreomsorgen utifrån från ett antidiskrimineringsperspektiv.

I en första fas 2018 kartläggs hur behoven ser ut i berörda grupper. Resultatet är tänkt att utgöra grunden för de kommande två faserna i projektet.

I den andra fasen som planeras 2019 kommer GRC att träffa berörda myndigheter och vårdgivare för att diskutera det resultaten från kartläggningen.

I fas tre planeras ett pedagogiskt material om nyckelprinciper för ett inkluderande bemötande.
Projektledare: Evelina Larsson.