Diskriminering

Diskriminering

Skydd mot diskriminering är en mänsklig rättighet
Förenta nationerna, FN, har slagit fast att de mänskliga rättigheterna är universella.
Alla människor är födda fria och lika i värde, värdighet och rättigheter,
enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
Var och en har rätt till skydd mot alla former av diskriminering.
Den svenska regeringen ansvarar för att rättigheterna efterlevs.
Läs mer om mänskliga rättigheter här.

Diskriminering är förbjudet
Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
* kön
* könsöverskridande identitet eller uttryck
* etnisk tillhörighet
* religion eller annan trosuppfattning
* funktionsnedsättning
* sexuell läggning
* ålder
Detta kallas diskrimineringsgrunder.
Läs mer om diskrimineringsgrunderna här.

Diskrimineringslagen förbjuder direkt diskriminering, indirekt diskriminering,
bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
Den som utsätter någon för diskriminering kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning.
Läs mer om olika sorters diskriminering här.

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet,
i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad.
Skyddet gäller också inom till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.
Läs mer om diskriminering inom arbetslivet, utbildning och andra samhällsområden.

Rådgivning
Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC, är en fristående antidiskrimineringsbyrå.
Du som upplever att du är diskriminerad kan få rådgivning av juristerna på Göteborgs rättighetscenter.
Läs mer om vår rådgivning här.