Diskriminering

Diskriminering

Skydd mot diskriminering är en mänsklig rättighet
FN har i flertalet konventioner slagit fast att de mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Enligt Europakonventionen och den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter. Läs mer om mänskliga rättigheter här.

Diskriminering är förbjudet
Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detta kallas diskrimineringsgrunder. Du kan läsa mer om diskrimineringsgrunderna här.

Diskrimineringslagen förbjuder direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och repressalier. Den som utsätter någon för diskriminering kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning. Läs mer om skyddet mot olika sorters diskriminering här.

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. Här kan du läsa mer om diskriminering inom arbetslivet, utbildning och andra samhällsområden.

Rådgivning
Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) är en fristående antidiskrimineringsbyrå. Vi har som syfte att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Du som upplever att du är diskriminerad kan få rådgivning av juristerna på Göteborgs rättighetscenter. Läs mer om vår rådgivning här.