Diskriminering

Diskrimineringsgrunderna

Det finns idag sju diskrimineringsgrunder som är skyddade enligt svensk lag:

Kön
Om du har blivit diskriminerad av skäl som har samband med kön – man eller kvinna – kan du anmäla det.
Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som ska ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Könsöverskridande identitet eller uttryck
Diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden.
Det handlar om personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden
eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella.

Göteborgs rättighetscenter och Diskrimineringsombudsmannen använder sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck.
Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara transpersoner.
Med könsidentitet eller könsuttryck menar vi en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön.

Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en persons nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering,
exempelvis samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet.
Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation.
Det är alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter.

Göteborgs rättighetscenter använder begreppen Etnicitet eller ras för att tydliggöra
att diskriminering sker både på grund av föreställningar om kulturella skillnader och kroppsliga skillnader.
Det finns inga biologiska raser inom mänskligheten men det finns fortfarande föreställningar om ras som ger upphov till diskriminering.

Religion eller annan trosuppfattning
Alla som har en religion eller en annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot diskriminering,
exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister.
Däremot omfattas inte politiska eller filosofiska åsikter.

Funktionsnedsättning
Lagen definierar funktionsnedsättning som varaktiga fysiska, psykiska
eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga.
De kan bero på skador eller sjukdomar som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå.

Funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador.
Andra kan förväntas uppstå i framtiden som till exempel hiv, cancer eller multipel skleros, MS.
Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse.
Du är alltså även skyddad av lagen även om du har en mindre omfattande funktionsnedsättning.

Göteborgs rättighetscenter använder begreppen Olika fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer.
Alla människor har olika funktionsvariationer, inte bara personer med funktionsnedsättning.

Sexuell läggning
Homosexuella, heterosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering som har samband med sexuell läggning.

Ålder
Alla människor, oavsett ålder, kan anmäla diskriminering som har samband med ålder.

GRC erbjuder skräddarsydda utbildningar om icke-diskriminering och aktiva åtgärder.
Välkommen att kontakta oss för att diskutera upplägg! utbildning@gbgrc.se