Diskriminering

Diskrimineringsgrunderna

Det finns idag sju diskrimineringsgrunder som är skyddade enligt svensk lag:

Kön – Om du har blivit diskriminerad av skäl som har samband med kön (man eller kvinna) kan du anmäla detta. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Könsöverskridande identitet eller uttryck – I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella.

Göteborgs rättighetscenter och Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara transpersoner. Med könsidentitet eller könsuttryck menar vi en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön.

Etnisk tillhörighet – Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en persons nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering – samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare. Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation. Det är alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter.

Göteborgs rättighetscenter har valt att använda begreppen Etnicitet eller ras för att tydliggöra att diskriminering sker både på grund av föreställningar om kulturella skillnader och kroppsliga skillnader. Det finns inga biologiska raser inom mänskligheten men det finns fortfarande föreställningar om ras som ger upphov till diskriminering.

Religion eller annan trosuppfattning – Alla som har en religion eller en annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot diskriminering, exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister. Däremot omfattar skyddet mot diskriminering inte politiska eller filosofiska åsikter som inte gäller religion eller tro.

Funktionsnedsättning – Med funktionsnedsättning menas enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar, som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå.

Funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera. Andra kan förväntas bli ett hinder i samhället i framtiden som till exempel HIV, cancer eller Multipel Skleros (MS). Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse. Du är alltså även skyddad av lagen även om du har en mindre omfattande funktionsnedsättning.

Göteborgs rättighetscenter har valt att använda begreppen Olika fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer. Alla människor har olika funktionsvariationer, inte bara personer med funktionsnedsättning.

Sexuell läggning – Homosexuella, heterosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering som har samband med sexuell läggning.

Ålder – Alla människor, oavsett ålder, kan anmäla diskriminering som har samband med ålder.

Källa: do.se/sv/Fakta/Diskrimineringsgrunderna