Diskriminering

Vad är trakasserier?

Vad är trakasserier?

Trakasserierna kan bland annat bestå i att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper . Det kan också handla om att någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det kan även vara fråga om osynliggörande eller undanhållande av information som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Trakasserier är ett beteende som är ovälkommet. Det är du som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person medan en annan person inte alls behöver bli illa berörd.

Vad är sexuella trakasserier?

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong.

Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna. Det är du som är utsatt som avgör vad som är kränkande.

Säg ifrån!

Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad hon eller han anser vara kränkande. Ibland är det uppenbart att den som trakasserar borde förstå att det är kränkande. Men i många fall är det viktigt att du som är trakasserad klargör för den som trakasserar dig att beteendet är ovälkommet och att det måste få ett slut. Det kan ske muntligt, skriftligt eller med hjälp av någon du har förtroende för.

Skyldighet att utreda misstänkta trakasserier

Arbetsgivare och utbildningsanordnare har en skyldighet att se till att trakasserier inte förekommer på arbetsplatsen eller på utbildningen. Om en arbetsgivare eller utbildningsanordnare får reda på att någon anser sig utsatt för trakasserier är det deras skyldighet att utreda de påstådda trakasserierna och vid behov sätta stopp för dem.

Arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren ska så snabbt och diskret som möjligt ta reda på vad som har hänt, till exempel genom att tala med de inblandade och eventuella vittnen. Arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren ska informera de inblandade om pågående utredning och vilka åtgärder som ska vidtas.

Om en arbetsgivare eller en utbildningsanordnare inte utreder påstådda trakasserier eller inte vidtar åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier kan arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den som blivit utsatt för trakasserier.

Om en person som representerar arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren utsätter dig för trakasserier räknas det som diskriminering enligt lagen. Det innebär att du kan få ekonomisk ersättning eller annan kompensation.

Du har rätt att inte bli bestraffad när du anmäler!

Om du anmäler trakasserier har du rätt att inte bli utsatt för repressalier, det vill säga bestraffning. Läs mer om repressalier här.

Källor: do.se/sv/Diskriminerad/Arbetslivet/Vad-ar-trakasserier/
do.se/sv/Diskriminerad/Utbildning/Vad-ar-trakasserier/
do.se/sv/Diskriminerad/Andra-samhallsomraden/Vad-ar-trakasserier/