Internationella toleransdagen

Äger rum: 2018-11-16

Internationella dagen för tolerans antogs av FN:s generalförsamling 1997.
https://undocs.org/A/RES/51/95