Olika sorters diskriminering

Olika sorters diskriminering

Diskrimineringslagen förbjuder flera olika sorters diskriminering och kränkande behandling. Den som behandlar en person på något av dessa sätt bryter mot diskrimineringslagen. Den som utsätter någon för diskriminering kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning.

Direkt diskriminering innebär att bli sämre behandlad än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med en diskrimineringsgrund.

Ett exempel på direkt diskriminering är när ljushyade svenskliknande personer tillåts komma in på en krog medan mörkhyade personer nekas inträde, utan att det finns sakliga skäl.

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller liknande som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss diskrimineringsgrund.

Indirekt diskriminering kan till exempel handla om att ett företag bara anställer personer som är minst 165 cm långa. Ett sådant villkor kan framstå som neutralt men missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa etniska grupper som oftare är kortare än så.

Bristande tillgänglighet innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som kan krävas beror på förhållandena i det enskilda fallet, och det finns flera situationer som inte täcks av det här diskrimineringsförbudet.

Är det svårt att ta sig in i en byggnad med rullstol är det ett exempel på bristande tillgänglighet.

Trakasserier innebär ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Rasistiska förolämpningar är ett exempel på trakasserier på grund av etnicitet.

Läs mer om trakasserier här.

Sexuella trakasserier innebär ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Ovälkomna fysiska närmanden eller muntliga anspelningar på sex är exempel på sexuella trakasserier.

Repressalier innebär att bestraffa någon för att den har anmält eller medverkat i en utredning om diskriminering, eller att den har avvisat eller fogat sig i trakasserier. Att bli utskälld eller hotad efter att ha anmält diskriminering är två exempel på repressalier.

GRC erbjuder skräddarsydda utbildningar om icke-diskriminering och aktiva åtgärder.
Välkommen att kontakta oss för att diskutera upplägg! utbildning@gbgrc.se