OM GRC

Stadgar

Göteborgs rättighetscenters stadgar kan du få i PDF-format genom att klicka här.

Stadgar för föreningen

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering

Reviderade 26 mars 2015

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering.

Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.

Föreningens säte är Göteborg.

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningens ändamål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering.

Föreningen skall verka för rättvis behandling av alla människor och motverka diskriminering på grund av:
– etnicitet eller ras
– religion eller annan trosuppfattning
– kön
– könsidentitet eller könsuttryck
– sexuell läggning
– olika fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer
– ålder.

Föreningen skall i sin verksamhet:
Ge enskilda personer stöd och rådgivning i frågor som rör diskriminering och likabehandling samt hjälpa enskilda att få upprättelse då de utsatts för diskriminering och kränkande särbehandling.

Arbeta för att öka kunskapen och skapa opinion kring alla människors lika värde, diskriminering och hur olika förtryck samverkar.
Utifrån ett intersektionellt perspektiv synliggöra och påverka diskriminerande och förtryckande maktstrukturer i samhället.

Föreningen kan i sin verksamhet:
– Söka samarbete med och/eller medlemskap i organisationer eller nätverk som
gagnar föreningens ändamål.

– Ge medlemsorganisationer stöd och rådgivning i frågor som rör diskriminering och
likabehandling.

§ 3 Medlemskap
Ordinarie medlemskap i föreningen kan beviljas icke vinstdrivande organisation som erkänner och aktivt arbetar för föreningens ändamål samt erlägger av årsmötet fastställd
avgift.

Medlemskap kan ej beviljas till företag eller politiska partier.

Stödmedlemskap i föreningen kan beviljas enskild person som erkänner och aktivt arbetar för föreningens ändamål samt erlägger av årsmötet fastställd avgift.

Ansökan om medlemskap görs skriftligen till föreningens styrelse. Medlemskapet fastställs av styrelsen.

Medlem som ej erlagt fastställd avgift har förverkat sitt medlemskap.

Årsmöte eller styrelse kan bevilja samarbetsavtal med associativa organisationer, nätverk eller företag som ej faller inom ramen för fullvärdigt medlemskap.

Rösträtt
– Ordinarie medlem som uppfyller ovanstående kriterier har rösträtt.

– Stödmedlemmar samt associativa organisationer (med samarbetsavtal), nätverk eller företag har förslags- och närvarorätt vid årsmöte och medlemsmöte.

Uteslutning
– Styrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, utesluta medlem. Beslut fattas med 2/3 majoritet och med sluten omröstning. Uteslutning från föreningen skall motiveras.

– Berörd medlem skall beredas tillfälle att till styrelsen inkomma med yttrande över uteslutningen senast en (1) vecka före beslutet skall fattas.

– Utesluten medlem som ej är nöjd med beslutet kan överklaga beslutet vid nästkommande medlems- eller årsmöte.

Utträde
Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen.

Medlemsavgift
Medlemsavgift för kommande verksamhetsår fastställs av årsmötet.

§ 4 Beslutsordning
Föreningens beslutande organ är:
– årsmöte,
– medlemsmöte,
– styrelse,
– verkställande utskott.

Beslut fattas med enkel majoritet där inget annat anges. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst förutom vid val då lotten avgör.

§ 5 Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast före mars månads utgång.

Kallelse till årsmöte skall utsändas senast sex (6) veckor före ordinarie årsmöte. Kallelsen skall innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning. Om
stadgeförändringar eller förslag om upplösning av föreningen skall behandlas skall detta framgå av kallelsen.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Handlingar för ärenden som skall behandlas vid årsmöte, inklusive valberedningens förslag, skall vara tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före årsmötet.

Årsmötet skall behandla följande:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av ordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för årsmötet
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget och i samband därmed fastställa medlemsavgiften
13. Fastställande av mandatperiod och antal medlemmar i styrelsen
14. Val av ordförande och kassör
15. Val av övriga ledamöter till styrelse
16. Val av revisorer jämte ersättare
17. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
18. Val av valberedning
19. Övriga val
20. Övriga frågor som årsmötet beslutar ta till behandling, dock ej beslutsärenden.
21. Mötets avslutande

§ 6 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det nödvändigt eller om någon av revisorerna eller en tredjedel (1/3) av medlemmarna så begär.

Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet samt upptagits i kallelsen till mötet.

Extra årsmöte skall hållas senast sex (6) veckor efter det att begäran om sådant kommit styrelsen tillhanda.

Kallelse till extra årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet. Kallelsen skall innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt
dagordning.

Extra årsmöte får inte hållas förrän minst två (2) månader förflutit sedan ordinarie årsmöte eller extra årsmöte senast hölls. Detta gäller inte om det begärts av en revisor, utifrån
dennes granskande verksamhet.

§ 7 Medlemsmöte
Medlemsmöte skall hållas minst en (1) gång per år.

Kallelse till medlemsmöte skall sändas till medlemmarna senast fyra (4) veckor före mötet.

Kallelsen skall innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning.

Medlemsmöte kan fatta beslut om frågor som enligt stadgarna inte skall avgöras av årsmöte, valberedning eller revisorer. Medlemsmöte kan endast fatta beslut i ärenden som
nämnts i kallelsen. Medlemsmöte kan fatta beslut om delegation till styrelse och verkställande utskott.

§ 8 Styrelse
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden som inte enligt stadgarna skall handläggas på annat sätt.

Styrelsen skall bestå av ett udda antal, minst sju (7), ledamöter inklusive ordförande och kassör samt två till fyra ersättare. Styrelsen bör återspegla samhällets mångfald. Valbara till styrelsen är personer som är medlemmar i en av medlemsorganisationerna eller dess medlemsorganisation eller är stödmedlemmar i GRC. Person som är anställd, valberedare eller revisor i föreningen kan ej vara styrelsemedlem. Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt sammanträde eller längre tid.

Styrelsen skall senast två (2) veckor efter årsmötet konstituera sig och därvid utse firmatecknare och övriga ansvarsposter.

Styrelsen skall hålla minst sex (6) protokollförda sammanträden per år.

Styrelsesammanträdet är beslutsmässigt om samtliga ledamöter kallats i vederbörlig ordning senast sju dagar innan sammanträdet och antalet närvarande styrelsemedlemmar är minst hälften av det totala antalet ordinarie ledamöter.

Styrelsen skall föra beslutsprotokoll över sammanträdena, i väsentliga frågor med motivering och undertecknas av sekreteraren samt justeras av ordföranden och en (1) därtill vald närvarande ledamot.

Styrelsen skall förvalta föreningens tillgångar och skulder.

Styrelsen skall till årsmötet upprätta förslag till dagordning samt framlägga sin verksamhetsberättelse med årsbokslut.

Styrelsen skall verkställa beslut fattade av årsmöte eller medlemsmöte.

Styrelsen har rätt att till verkställande utskottet delegera vissa beslut.

§ 9 Verkställande utskott
Verkställande utskottet skall bestå av ordförande, kassör och minst en (1) medlem.

Utskottet skall ha ett udda antal ledamöter. Majoriteten av utskottets medlemmar skall vara medlemmar av styrelsen. Valbar till utskottet är de som är valbara till styrelsen. Verkställande utskottet kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt sammanträde eller längre tid.

Verkställande utskottets huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden inför styrelsen, men utskottet ansvarar även för den löpande behandlingen av ärenden mellan styrelsens sammanträden. Styrelsen kan delegera ärenden för beslut till verkställande utskottet.

Verkställande utskottet utgör föreningens arbetsgivarrepresentanter. Verkställande utskottet ansvarar för att utvecklingssamtal genomförs med personalen, samt fattar beslut kring deras lön och övriga anställningsvillkor.

Verkställande utskottet skall föra beslutsprotokoll över sammanträdena, i väsentliga frågor med motivering. Protokollen skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor efter
sammanträde.

§ 10 Förvaltning
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Föreningens firmatecknare utses av styrelsen.

Firma skall tecknas av två i förening på ett sådant sätt som styrelsen bestämmer, dock kan firma tecknas var för sig i löpande ekonomiska ärenden.

Styrelsen eller firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter, exempelvis för bank- och postärenden.

§ 11 Revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två (2) av årsmötet utsedda revisorer, varav minst en (1) auktoriserad. Bokslutet skall vara revisorerna tillhanda senast fyra (4) veckor innan årsmötet.

Revisorerna skall inför ordinarie årsmöte upprätta revisionsberättelse över det gångna verksamhetsåret, innefattande förslag till årsmötet huruvida föreningens avgående styrelse beviljas ansvarsfrihet eller ej. De skall även yttra sig över styrelsens förslag till hantering av resultat- och balansräkning.

Revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före ordinarie årsmöte.

§ 12 Valberedning
Valberedning skall bestå av minst tre (3) ledamöter som väljs på årsmötet. Valberedningen skall förbereda alla förekommande val till årsmötet.

§ 13 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av årsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet bland närvarande, röstberättigade medlemmar.
Förslag om stadgeändring skall anges i kallelsen till årsmötet.

§ 14 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen måste godkännas av två tredjedelar (2/3) av de närvarande medlemmarna vid två (2) på varandra följande årsmöten.

Förslag om upplösning av föreningen skall anges i kallelsen till årsmötet.

Föreningens medel och tillgångar skall efter upplösning tillfalla förening eller organisation som arbetar i samma anda som Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, enligt beslut på sista årsmöte.

§ 15 Ikraftträdande
Dessa stadgar har antagits vid Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering konstituerande möte den 12 oktober 2010.