Projekt & kampanjer

Projekt & kampanjer

Projekt

Sju rådslag har bytt namn till: ALL RIGHT! – tillsammans mot samverkande diskriminering

Syftet med projektet är att belysa och inventera samverkande diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning: kön, könsöverskridande identitet/uttryck, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning och ålder, i syfte att ge föreningar och organisationer i Västra Götalandsregionen ett verktyg till fortsatt arbete.

Finansieras av Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad.

Kommande arrangemang

West Pride HBTQ-festivalen Göteborg
West Pride är en unik kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation i en konst- och kulturkontext.

Avslutade kampanjer

Fight Racism Now – Stoppa rasismen nu!
Internationella antirasistisk kampanj.

Torsdagsaktionen – Bristande tillgänglighet är diskriminering
Torsdagsaktionen vill att regeringen förverkligar utredningsförslaget Bortom fagert tal (Ds 2010:20) om hur bristande tillgänglighet ska kunna ses som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Asylrätt 2014
Asylrätt 2014 är en kampanj för en human flyktingpolitik.

15:53
Efter kl. 15:53 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen!

Avslutade projekt

Vi har tidigare medverkat i följande projekt som nu är avslutade.
Göteborg mot islamofobi
Projektet har haft som mål att motverka och förebygga diskriminering, kränkningar och hatbrott riktade mot personer med erfarenhet av islamofobi i Göteborg. Projektet finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 

Diskriminering i familjefrågor
Förstudie gjordes inför ett kommande projekt med syfte att främja jämlik behandling och inkluderande bemötande av alla typer av familjer utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Projektet finansierades av allmänna arvsfonden.
Normkritiskt integrationsarbete
Projektet syftade till att utveckla det interna integrationsarbetet för de organisationer som ingår i Integrationsdialogen i Göteborg.

Dina rättigheter 1.0 och 2.0
Projekten har tagit fram och spridit information för nyanlända och papperslösa kvinnor och transpersoner om hur de kan agera och har makten att agera när de blir utsatta för våld, hot om våld, kränkningar och diskriminering. Dina rättigheter 1.0 har tagit fram broschyrerna ”Dina rättigheter – information till papperslösa kvinnor” och ”Våra skyldigheter – information till myndigheter om att arbeta med papperslösa personer”. Dina rättigheter 2.0 har skapat ett webbaserat, digitalt forum för informations- och kunskapsspridning.

Göteborg för alla! Fristad Göteborg
Projektet har gått ut på att göra platser mer tillgängliga för papperslösa och sprida information om dem till papperslösa. Idrottsklubbar, vårdcentraler, kaféer, kulturföreningar med flera ska kunna ansluta sig och utlysa sin verksamhet som en ”fristad” för papperslösa.

Kompetensutveckling i diskrimineringsfrågor (KID)
Projektet bedrev kompetensutveckling i diskrimineringsfrågor och metoder för att främja en likvärdig behandling i arbetslivet.

Se menyn till vänster för mer information.