Projekt & kampanjer

Projekt & kampanjer

Avslutade projekt

De 7 diskrimineringsgrunderna ur ett äldreperspektiv.
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) vill titta på och belysa vilka förväntningar och behov som kommer att prägla äldrevården de kommande åren för att säkerställa en icke diskriminerande äldrevård. Vår målgrupp är rättighetsbärare inom de sju diskrimineringsgrunderna, myndigheter, förvaltningar och utövare av vård och omsorg.

Bostadsdiskriminering
Vårt syfte är att synliggöra de som diskriminerats på bostadsmarknaden i Göteborg, lyfta fram deras berättelser, och undersöka bostadsdiskriminering som fenomen utanför de juridiska ramarna. Målet är att detta ger oss en grund att stå på inför ett fortsatt långsiktigt arbete mot bostadsdiskriminering.

Avslutade kampanjer

Fight Racism Now – Stoppa rasismen nu!
Internationella antirasistisk kampanj.

Torsdagsaktionen – Bristande tillgänglighet är diskriminering
Torsdagsaktionen vill att regeringen förverkligar utredningsförslaget Bortom fagert tal (Ds 2010:20) om hur bristande tillgänglighet ska kunna ses som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Asylrätt 2014
Asylrätt 2014 är en kampanj för en human flyktingpolitik.

15:53
Efter kl. 15:53 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen!

Avslutade projekt

Vi har tidigare medverkat i följande projekt som nu är avslutade.

ALL RIGHT! – tillsammans mot samverkande diskriminering
Projektet tog sig an samverkande diskriminering, en form av diskriminering som sker på två eller fler diskrimineringsgrunder och som inte ges juridiskt skydd av diskrimineringslagen. Projektet har haft ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv och har undersökt hur föreningar i Västra Götalandsregionen arbetar mot samverkande diskriminering.

Göteborg mot islamofobi
Projektet har haft som mål att motverka och förebygga diskriminering, kränkningar och hatbrott riktade mot personer med erfarenhet av islamofobi i Göteborg. Projektet finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Diskriminering i familjefrågor
Förstudie gjordes inför ett kommande projekt med syfte att främja jämlik behandling och inkluderande bemötande av alla typer av familjer utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Projektet finansierades av allmänna arvsfonden.
Normkritiskt integrationsarbete
Projektet syftade till att utveckla det interna integrationsarbetet för de organisationer som ingår i Integrationsdialogen i Göteborg.

Dina rättigheter 1.0 och 2.0
Projekten har tagit fram och spridit information för nyanlända och papperslösa kvinnor och transpersoner om hur de kan agera och har makten att agera när de blir utsatta för våld, hot om våld, kränkningar och diskriminering. Dina rättigheter 1.0 har tagit fram broschyrerna ”Dina rättigheter – information till papperslösa kvinnor” och ”Våra skyldigheter – information till myndigheter om att arbeta med papperslösa personer”. Dina rättigheter 2.0 har skapat ett webbaserat, digitalt forum för informations- och kunskapsspridning.

Göteborg för alla! Fristad Göteborg
Projektet har gått ut på att göra platser mer tillgängliga för papperslösa och sprida information om dem till papperslösa. Idrottsklubbar, vårdcentraler, kaféer, kulturföreningar med flera ska kunna ansluta sig och utlysa sin verksamhet som en ”fristad” för papperslösa.

Kompetensutveckling i diskrimineringsfrågor (KID)
Projektet bedrev kompetensutveckling i diskrimineringsfrågor och metoder för att främja en likvärdig behandling i arbetslivet.

Se menyn till vänster för mer information.