Projekt & kampanjer

Asylrätt 2014

Asylrätt 2014 var en kampanj för en human flyktingpolitik inför valet 2014.

Tiden efter valet 2010 har präglats av en strikt flyktingpolitik med ett stort antal tvångsutvisningar. Artikel 14 i FN:s konvention om mänskliga rättigheter slår fast att ”envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse”. Svensk och europeisk asylpolitik bryter konstant mot denna internationella överrenskommelse. EU bygger allt högre murar kring Europa. Asylrätt 2014 är en nystartad kampanj för en human flyktingpolitik. Inför riksdagsvalet 2014 ställer vi fyra krav.

logotyp Asylrätt 2014

Sverige bryter mot internationell rätt
Sverige bryter konsekvent mot de FN-konventioner för mänskliga rättigheter landet har skrivit under och har upprepade gånger kritiserats av FN, bl.a för att ha tvångsutvisat asylsökande till tortyr samt för utvisningar av HBTQ-personer Vi kräver därför att Sverige ska vara bundna att följa FN:s riktlinjer och aldrig mer utvisa någon till tortyr och förföljelse!

Synnerligen svårt att få asyl p.g.a ohälsa.
Synnerligen ömmande omständigheter betyder att man får stanna på grund av sjukdom, psykisk ohälsa eller anknytningstid till Sverige. Begreppet synnerligen måste, juridiskt, tolkas mycket restriktivt. Det leder till att få svårt sjuka människor får stanna i Sverige, trots att tillgång till vård inte finns i hemlandet. Begreppet särskilt skulle göra det lättare att ge uppehållstillstånd för ovan nämnda skäl. Vi kräver därför att synnerligen ömmande omständigheter ersätts med särskilt ömmande omständigheter!

Dublinförordningen motverkar en rättvis asylprövning.
Enligt Dublinförordningen måste asyl sökas i det EU-land där en person först haft myndighetskontakt. Sverige återsänder därför många asylsökande till södra EU. Detta trots att FN avråder från överföringar dit, då den humanitära situationen ses som ohållbar. Vi kräver därför att Sverige omedelbart upphör med alla överföringar enligt Dublinförordningen samt att regeringen verkar för dess avskaffande!

Asylprocessen präglas av misstro och omöjliga beviskrav.
Enligt svensk rättspraxis ska en persons historia anses trovärdig tills motsatsen har bevisats. I asylprocessen fungerar det tvärtom – där ligger bevisbördan på den asylsökande, som måste kunna bevisa både vad den varit med om och att det kommer att hända igen. En person som tvingats fly ska aldrig behöva utsättas för misstro eller avkrävas orimliga bevis för sin rätt till asyl. Vi kräver därför att bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket!

För att kampanjen ska få ett brett genomslag behövs det att många personer och organisationer deltar och kämpar för en human flyktingpolitik!

Vill du engagera dig eller vill din organisation ställa sig bakom kraven?

Kampanjen har startats på initiativ av Ingen Människa är Illegal i Göteborg.