Rådgivning

Anmäl diskriminering via webbformulär

Anmäl diskriminering
 • Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) är en antidiskrimineringsbyrå som årligen tar emot ett stort antal anmälningar om diskriminering. Vår verksamhet har begränsade resurser och därför behöver vi göra ett urval av vilka anmälningar som vi kan utreda.
 • När vi väljer vilka ärenden vi kan utreda bedömer vi följande:
 • 1. Har GRC kapacitet att börja utreda ärendet inom sex månader?
 • 2. Finns det en koppling till någon diskrimineringsgrund?
 • 3. Omfattas situationen av diskrimineringslagen?
 • 4. Finns det bevisning i ärendet?
 • 5. Kan ärendet drivas innan preskriptionstiden löper ut?
 • 6. Finns det faktisk möjlighet att kunna driva rättsfrågan?
 • 7. Har GRC talerätt, alltså rätt att driva frågan i domstol?
 • Beskriv så utförligt som möjligt vad som har hänt och när det hände. Ange om möjligt tid och datum. Om du inte minns exakt när det hände, ange gärna ungefärlig tidpunkt, exempelvis år och månad. Försök få med samtliga tillfällen.
 •   Kön
    Könsöverskridande identitet eller könsuttryck
    Etnisk tillhörighet
    Religion eller annan trosuppfattning
    Funktionsnedsättning
    Sexuell läggning
    Ålder
    Annat

 • Jag godkänner att mina personuppgifter, som tillhandahålls via detta formulär, behandlas av Göteborgs rättighetscenter - mot diskriminering i enlighet med GDPR i syfte att ge rådgivning i diskrimineringsärende.*