Rådgivning

Anmäl diskriminering via webbformulär

Anmäl diskriminering
 • Du kan anmäla diskriminering till Göteborgs rättighetscenter genom detta webbformulär. Vi har tystnadslöfte och du kan även vara helt anonym. Du behöver dock ange e-post eller telefonnummer om vi ska kunna nå dig.
 • Vi kommer vi att ta kontakt med dig när vi har möjlighet. Det är många som hör av sig till oss. Vi har som mål att ge respons inom två veckor.
 • Beskriv så utförligt som möjligt vad som har hänt och när det hände. Ange om möjligt tid och datum. Om du inte minns exakt när det hände, ange gärna ungefärlig tidpunkt, exempelvis år och månad. Försök få med samtliga tillfällen.
 •   Etnicitet eller ras
    Religion eller annan trosuppfattning
    Kön
    Könsidentitet eller könsuttryck
    Sexuell läggning
    Funktionsvariationer
    Ålder
    Annat

 • GRC behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.
 • GRC är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss att utreda ditt ärende.
 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi skall kunna bistå dig med juridisk hjälp i ditt ärende (Artikel 6.1 b GDPR). Vi använder dina personuppgifter för utredning av ditt ärende.
 • Dina personuppgifter kommer även att ingå i vår interna statistik. Om vi rapporterar vår statistik till tredje part så är statistiken helt anonymiserad. Vi använder aldrig dina personuppgifter för andra ändamål utan ditt godkännande.
 • Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.
 • GRC lagrar dina personuppgifter så länge ditt ärende inte är av avslutat hos oss och fram tills 4 år efter att ärendet har kommit in till oss. Vill du inte att vi skall ha kvar dina personuppgifter har du alltid rätt att begära att vi skall radera dem.
 • Du har enligt svensk lag rätt att begära ut information om vilka personuppgifter GRC lagrar. Du har också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas (artikel 15-18 GDPR).
 • En begäran om något av detta kan skickas till vårt dataskyddsombud Annika Lindström på annika.lindstrom@gbgrc.se.
 • Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen, www.datainspektionen.se, med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.