Utbildningar

Utbildningar

VÄLKOMNA TILL GRC!

Vi tar regelbundet emot studiebesök från bland annat skolor. Under 2018 har även en delegation från Kina besökt GRC, liksom journalister från Ukraina. I besöken ingår information om GRC och om hur diskrimineringslagen fungerar.
För bokning av studiebesök: utbildning@gbgrc.se

Personer från GRC anlitas också som talare på manifestationer, som debattörer och som medarrangörer till seminarier och konferenser. 2018 har vi bland annat medverkat på Transgender Day of Remembrance och Internationella Funktionshinderdagen. På Euro Pride var GRC medarrangör till ett seminarium om psykisk ohälsa bland minoriteter liksom till Islamofobikonferensen 2018 i december.

GRC KOMMER TILL ER!

GRC erbjuder utbildningar om icke-diskriminering, aktiva åtgärder och normkritik.  I organisationen finns flera kompetenser på teoretisk och praktisk nivå. Vi anpassar våra utbildningar till de behov som efterfrågas.
Några exempel på utbildningar:

Så jobbar GRC
En kortare form av utbildning/information.
Vi berättar hur vi arbetar med juridisk rådgivning i diskrimineringsfrågor.
I mån av tid kan vi svara på allmänna frågor om diskrimineringslagen.

Lär känna diskrimineringslagen
Behöver din arbetsplats eller organisation veta mer om diskrimineringslagen?
GRC:s jurister hjälper till att navigera i lagen och vilka skyldigheter den innebär för verksamheter, både intern och externa.
Det kan röra sig om exempelvis anställda, studerande och personer som vänder sig till myndigheter. 
Juristerna ger en professionell och kompetenshöjande föreläsning eller utbildning anpassad efter era behov.
Exempel på innehåll:
Vad innebär förbudet mot diskriminering?
Vad innebär kravet på aktiva åtgärder för att förbygga diskriminering?
Vilka skyldigheter har en arbetsgivare?
Vilken är fackets roll när det gäller diskriminering?
Konkreta exempel att diskutera

Under 2018 har vi exempelvis utbildat om diskrimineringslagen och religionsfrihet i en SFI-klass, om diskrimineringslagen och normkritik för åklagare på Åklagarmyndigheten i Borås och om aktiva åtgärder, normkritik och inkluderande kommunikation på Wendelsbergs folkhögskola.

En ”normal” föreläsning
För att förebygga diskriminering och skapa ett öppet arbetsklimat kan normkritik och normmedvetande vara effektiva arbetssätt.
Men vad innebär normkritik? Ta hjälp av GRC för att reda ut.
Exempel på innehåll:
Varifrån kommer idén om det normala?
Vilka konsekvenser har den fått?
Vi-och-dom-tänkandet
Vilken koppling finns mellan diskrimineringslagen och normkritik?
Normer som makt – från struktur till mellanmänskliga relationer
Från kritik till medvetande – förhållningssätt och arbetssätt
Exempel på diskussionsfrågor kan vara: Vilka normer finns på din arbetsplats? Hur kan vi bli mer inkluderande? 

Normkritisk granskning
GRC utför granskningar, analyser och utvärderingar ur ett rättighets- normkritiskt och intersektionellt perspektiv.
Det kan handla om innehållsanalys av publikationer och webbsidor med utgångspunkt från en bred normkritisk ansats.
Det kan också gälla specifika normer som särkilt berör utsatta befolkningsgrupper, exempelvis hbtq-personer eller personer med funktionsvariationer.

Kontakta Göteborgs rättighetscenter för prisuppgifter för de olika utbildningsinsatserna via utbildning@gbgrc.se.