GDPR Information

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Här följer information om hur vi på Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering hanterar personuppgifter vid vår ärendehantering.

GRC behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.

GRC är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan inte vi åta oss att utreda ditt ärende.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi skall kunna bistå dig med juridisk hjälp i ditt ärende (Artikel 6.1 b GDPR).

Vi använder dina personuppgifter för utredning av ditt ärende. Dina personuppgifter kommer även att ingå i vår interna statistik. Om vi rapporterar vår statistik till tredje part så är statistiken helt anonymiserad. Vi använder aldrig dina personuppgifter för andra ändamål utan ditt godkännande.

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

GRC lagrar dina personuppgifter så länge ditt ärende inte är av avslutat hos oss och fram tills 4 år efter att ärendet har kommit in till oss. Vill du inte att vi skall ha kvar dina personuppgifter har du alltid rätt att begära att vi skall radera dem.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära ut information om vilka personuppgifter GRC lagrar. Du har också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas (artikel 15-18 GDPR). En begäran om något av detta kan skickas till Annika Lindström som är dataskyddsombud.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

Vid frågor om detta kontakta vårt dataskyddsombud Annika Lindström.