Framgång för GRC i tingsrätten

En person med funktionsnedsättning fick rätt till en anpassad lösning för sophantering efter en förlikning i tingsrätten.
– Ärendet är viktigt för att synliggöra personer med funktionsnedsättningars rätt att kunna leva självständigt, vilket är en mänsklig rättighet. Det är också en lärdom för aktörer på bostadsmarknaden att reflektera innan de genomför åtgärder som kan vara diskriminerande, säger Carin Apelmo, en av de jurister på Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering som drev ärendet.

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) stämde i början av 2019 en bostadsrättsförening i Göteborg för indirekt diskriminering.
Bostadsrättsföreningen, där GRC:s klient bor, hade beslutat att stänga befintliga soprum. För klienten innebar det att behållaren för hushållssopor förflyttats 200 meter från bostaden. Det medförde att hen, på grund av sin funktionsnedsättning, inte på egen hand kunde slänga sina hushållssopor längre. Efter att klienten själv försökt få till en lösning utan resultat vände sig personen till GRC.
GRC:s bedömde att flytten av sopkärlen var problematisk eftersom avståndet till de nya sopkärlen med stor marginal överskrider rådande byggnormer.
– Vi försökte att få bostadsrättsföreningen att acceptera lösningar som skulle kunna fungera för både vår klient och föreningen. Även kommunen hjälpte till med att ta fram alternativa förslag för att lösa situationen. När det inte gick så ansökte vi om stämning av bostadsrättsföreningen hos tingsrätten, säger Carin Apelmo.
Under den muntliga förberedelsen i tingsrätten enades parterna om en förlikning. Bostadsrättsföreningen gick med på att installera en elektronisk bom mellan bostadsområdet och den nya sopstationen. Då kommer GRC:s klient att kunna slänga sina sopor själv, med hjälp av sin bil. Om bommen inte installeras inom en viss tid ska bostadsrättsföreningen ge klienten ekonomisk ersättning.

– Vår klient hade kunnat slippa mycket stress och oro om bostadsrättsföreningen i ett tidigare skede hade undersökt om deras nya sophantering skulle vara tillgänglig för de boende. Även kommunen hade under bygglovsprocessen kunnat se över om flytten av sopkärlen levde upp till Boverkets allmänna krav och rekommendationer. Enligt dessa bör avståndet inte vara längre än 50 meter. 

– Enligt bostadsrättsföreningen är det numera vanligt att föreningar väljer utformningar där avståndet övertiger det avståndet. Om så är fallet innebär det här att det blir svårare för såväl äldre som personer med rörelsenedsättningar att kunna leva självständigt. Det är en oroväckande utveckling som inte bör vara förenlig med diskrimineringsförbudet.

– Genom att bommen installeras kommer vår klient numera kunna slänga sina sopor själv, utan att behöva be grannar eller familj om hjälp. Genom en förlikning blev en praktisk lösning möjlig vilket är vad vår klient efterfrågat hela tiden, avslutar Carin Apelmo.