Internationella toleransdagen

Äger rum: 2020-11-16

Toleransbegreppet är centralt när det gäller mänskliga rättigheter.
1997 beslutade FN:s generalförsamling att den 16 november varje år ska uppmärksammas som internationell dag för tolerans.
Läs beslutet här: https://undocs.org/A/RES/51/95