Projekt & kampanjer

ALL RIGHT!

ALL RIGHT! – Tillsammans mot samverkande diskriminering.

Hur arbetar din organisation för mänskliga rättigheter och för att motverka diskriminering? Göteborgs Rättighetscenter vill med projektet ALL RIGHT! uppmärksamma att diskriminering kan ske på olika grunder och vara både individuell och strukturell. Civilsamhället är en viktig röst för att påvisa missförhållanden, kräva förändringar och visa på möjligheter att stärka befolkningens grundläggande rättigheter.

GRC riktar sig därför med projektet till ideella föreningar, organisationer och informella nätverk inom rättighets-, kultur- och idrottsområdena för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och samverkande diskriminering. Målsättningen är att civilsamhället ska få bättre beredskap att motverka diskriminering och verka för inkludering. Det ligger i linje med samhällets demokratimål om delaktighet och tillgänglighet.

Syfte Att belysa och inventera samverkande diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning: kön, könsöverskridande identitet/uttryck, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning och ålder, i syfte att ge föreningar och organisationer i Västra Götalandsregionen ett verktyg till fortsatt arbete.tioner och andra föreningar i regionen för att kartlägga och inventera hur föreningarna arbetar med samverkande diskriminering. Inventeringen kommer att ligga till grund för ett seminarium med de berörda organisationerna där vi gemensamt analyserar vad som framkommit, och genom detta upprättar strategier för fortsatt arbete.