Under våren drev GRC ett ärende som gäller bristande tillgänglighet på en aktivitetsbaserad arbetsplats  i Göteborgs Stad. En förlikning ingicks…

 
 

Den 27 januari i år granskades situationen gällande de mänskliga rättigheterna i Sverige inom ramen för FN:s Universal Periodic Review…